บทนำ

การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 รัฐสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

28 มิถุนายน 2565 เป็นวันครบรอบ 90 ปี ที่รัฐสภาได้ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งต้องผ่านเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ หลากหลาย เป็นความทรงจำให้รำลึกถึงและเป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของรัฐสภา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร เทคโนโลยี รวมถึงอาคารสถานที่ ซึ่งเปลี่ยนผ่านจากพระที่นั่งอนันตสมาคม อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน จนถึงอาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) ในปัจจุบัน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงจัดนิทรรศการ “90 ปี รัฐสภาไทย การเดินทางและความหวัง” เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสสำคัญครั้งนี้ แสดงให้เห็น “การเดินทาง” ของรัฐสภาในฐานะองค์กรด้านนิติบัญญัติตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยนำวัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นสำคัญและเอกสารจดหมายเหตุ อันมีคุณค่า ทั้งเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ โสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพถ่าย วีดิทัศน์ ที่เกิดจากการดำเนินงานของรัฐสภามาจัดแสดง พร้อมนำเสนอเรื่องราวการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ปฏิบัติควบคู่กับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ ด้วย “ความหวัง” ที่รัฐสภาจะได้เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้เข้มแข็ง ผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทุกภาคส่วน เกิดการขับเคลื่อนทางการเมืองก้าวไปข้างหน้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

90 ปี เส้นทางประชาธิปไตย

90 ปี เส้นทางประชาธิปไตย 2475 - 2565 บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475 เหตุการณ์สำคัญ บุคคลสำคัญในวงการเมือง กฎหมายสำคัญ อาทิ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญไทย 20 ฉบับ, การเลือกตั้ง ส.ส., การรัฐประหาร, ประธานรัฐสภา เป็นต้น

พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรม 27 มิถุนายน 2565