ของที่ระลึกจากเครือรัฐออสเตรเลียข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 20 / กุมภาพันธ์ / 2566

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาออสเตรเลียไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2495 ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยทั้งสองประเทศสนับสนุนบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ในด้านต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบเข้าเมือง ซึ่งออสเตรเลียให้ความร่วมมือและสนับสนุนไทยด้วยดี ในด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรไทยในด้านดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติร่วมกัน

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีต่อกัน ระดับทวิภาคี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2536 รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Parliamentarians Friendship Group) และรัฐสภาออสเตรเลียมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย-ไทย เช่นเดียวกับรัฐสภาไทย โดยใช้ชื่อว่า Australia-Thailand Parliamentary Friendship Group เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันตลอดมา นอกจากนี้ ในระดับพหุภาคี รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) และการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum : APPF) ร่วมกัน

ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในอันที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยใช้โครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืน การพบปะกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรที่เป็นสมาชิกดังกล่าว รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายนิติบัญญัติของออสเตรเลีย : รัฐสภาเป็นระบบ 2 สภา ประกอบด้วย 1.) สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) มีสมาชิก 151 คน มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน มีวาระ 3 ปี 2.) วุฒิสภา (Senate) มีสมาชิก 76 คน มาจากการเลือกตั้ง กึ่งหนึ่งของวุฒิสมาชิก (38 คน) จะมีการเลือกตั้งทุก 3 ปีteam-member

ถาดโลหะเงินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าteam-member

นาฬิกาตั้งโต๊ะteam-member

กรอบรูปโชว์บูมเมอแรง