ของที่ระลึกจากราชอาณาจักรภูฏานข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 20 / กุมภาพันธ์ / 2566

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาภูฏานไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับภูฏาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2532 โดยดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะประเทศผู้ให้กับมิตรประเทศ ภูฏานให้การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยดีเสมอมาและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในระดับราชวงศ์และระดับประชาชน ทีมีความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีต่อกัน ระดับทวิภาคี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ภูฏาน (Thailand-Bhutan Parliamentarians Friendship Group) และรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏานมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาภูฏาน-ไทย เช่นเดียวกับรัฐสภาไทย โดยใช้ชื่อว่า The Bhutan-Thailand Parliamentary Friendship Group เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันตลอดมา นอกจากนี้ ในระดับพหุภาคี รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) และสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) ร่วมกันทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในอันที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืน การพบปะกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรที่เป็นสมาชิกดังกล่าว รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายนิติบัญญัติของภูฏาน : เป็นระบบ 2 สภา ประกอบด้วย 1.) สภาแห่งชาติ (National Council) ซึ่งสมาชิกไม่สังกัดพรรคใดๆ (non-partisan National Council) จำนวน 25 ที่นั่ง โดย 20 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งใน 20 เขตเลือกตั้ง (Dzongkhags) วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และพระมหากษัตริย์เสนอชื่อสมาชิกอีก 5 คน และ 2.) รัฐสภา (National Assembly) มีสมาชิกจำนวน 47 คน มาจากการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีteam-member

รูปปูนปั้นวัดทักซัง (Taktshang)team-member

สมุดสะสมตราไปรษณียากรภูฏานteam-member

กระเป๋าสตางค์ผ้าทอภูฏาน