ของที่ระลึกจากประเทศมาเลเซียข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 7 / กรกฎาคม / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภามาเลเซียไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซีย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2500 ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในระดับที่ดีต่อกัน โดยมีความสัมพันธ์กว้างขวางทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ และมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีตลอดมา ระดับทวิภาคี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Parliamentary Friendship Group) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีของรัฐสภาทั้งสองประเทศ ระดับพหุภาคี รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการเป็นภาคีสมาชิกของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Assembly : AIPA) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific Parliamentarians’ Union : APPU) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary assembly : APA) การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum : APPF) การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting : ASEP) องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption-GOPAC) ร่วมกัน

ความร่วมมือในกรอบอาเซียน ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งและเป็นเอกภาพ เป็นประชาคมที่เข็มแข็ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นปึกแผ่นและเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคและนานาประเทศ ตลอดจนใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรมช่วยในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืนteam-member

ว่าวจำลองteam-member

มีดตัดซองจดหมายteam-member

ชุดยาสูบteam-member

ภาพกลอง Rebana Ubiteam-member

ตึกแฝดปิโตรนาสจำลองteam-member

ชุดกาน้ำชาโลหะteam-member

แก้วโลหะทรงสูงteam-member

โล่ที่ระลึกทรงกลมteam-member

โล่ที่ระลึกทรงหยักteam-member

โล่ที่ระลึกทรงแปดเหลี่ยม