สมุดลงชื่อสมาชิกรัฐสภาข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / มีนาคม / 2564

team-memberteam-member
วัตถุ : สมุดลงชื่อสมาชิกรัฐสภา

รายละเอียด : สมุดลงชื่อสมาชิกของรัฐสภาในการประชุมสภา กำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกจากหลักฐานในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2475 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “คราวต่อ ๆ ไปเพื่อที่จะไม่ต้องลำบากแก่การขานนาม เลขาธิการจะตั้งโต๊ะสำหรับลงนามสมาชิกไว้ที่ห้องพักข้างล่าง ท่านสมาชิกมาถึงโปรดเซ็นนามในกระดาษนั้น แล้วเลขาธิการจะนับจำนวนผู้ที่มาในบัญชีนั้นแทนเรียกชื่อ”

ปัจจุบันแม้ว่ารัฐสภาได้จัดให้มีบัตรแสดงตนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาใช้แสดงตนก่อนเวลาเริ่มประชุมแล้วก็ตาม แต่ยังคงใช้สมุดลงชื่อดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนสมาชิกรัฐสภาว่ามาประชุมจริง และยังเป็นเครื่องมือในการนับองค์ประชุมของประธานรัฐสภาก่อนเริ่มประชุมอีกด้วย จึงนับได้ว่า สมุดลงชื่อสมาชิกของรัฐสภา มีความสำคัญต่อการประชุมรัฐสภาเป็นอย่างยิ่ง