ซองบัตรเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภาข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 27 / กุมภาพันธ์ / 2566picture

picture

picture
วัตถุ : ซองบัตรเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา

รายละเอียด : การเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2489 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้ง นำบัตรเลือกตั้งใส่ซอง และนำมาหย่อนใส่หีบบัตรเลือกตั้งเพื่อเลือกสมาชิกพฤฒสภาในขณะนั้น ต่อมา พฤฒสภา ได้มีชื่อเรียกว่า วุฒิสภา ทำให้การเรียกชื่อ “สมาชิกพฤฒสภา” เปลี่ยนเป็น “สมาชิกวุฒิสภา” จนถึงปัจจุบัน