ของที่ระลึกจากสาธารณรัฐโปรตุเกสข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 20 / กุมภาพันธ์ / 2566

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาโปรตุเกสไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับโปรตุเกส เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2402 โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เริ่มเข้ามาติดต่อกับไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้มีการค้าขายและร่วมมือกันด้วยดีหลายด้าน สมเด็จพระไชยราชาธิราชได้พระราชทานที่ดินแก่ชาวโปรตุเกสให้อาศัยในพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “บ้านโปรตุเกส” และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดมา มีการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง และต่างให้การสนับสนุนบทบาทของกันและกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีต่อกัน ระดับทวิภาคี เมื่อ พ.ศ. 2536 รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โปรตุเกส (Thailand-Portuguese Parliamentarians Friendship Group) และรัฐสภาโปรตุเกสมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาโปรตุเกส-ไทย (Potugal-Thailand Parliamentarian Friendship Group) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ในระดับพหุภาคี รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) ร่วมกัน การพบปะกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนของทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรดังกล่าว รวมทั้งการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายนิติบัญญัติของโปรตุเกส : เป็นระบบรัฐสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) มีสมาชิกรวม 230 คน โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 22 เขตteam-member

ชุดชงชาที่ระลึก