ของที่ระลึกจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 6 / กันยายน / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาสิงคโปร์ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 ซึ่งความสัมพันธ์ได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการที่มีส่วนสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายและความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีต่อกันตลอดมา ในระดับทวิภาคี รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – สิงคโปร์ (Thailand – Singapore Parliamentary Friendship Group) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคี ได้แก่ การเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter – Parliamentary Union IPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly AIPA) การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Parliamentary Forum – APPF) และสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ (Association of Asian Parliaments for Peace – AAPP) ร่วมกัน

ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในอันที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรม มีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืนteam-member

โล่ที่ระลึกสภาการศึกษาสิงคโปร์team-member

โล่ที่ระลึกประดับช่อดอกไม้team-member

เหรียญที่ระลึกรูปตึกรัฐสภาสิงคโปร์team-member

จานแก้วเจียระไนteam-member

เหรียญที่ระลึกteam-member

เหรียญที่ระลึกชุดดอกกล้วยไม้team-member

ดอกไม้โลหะteam-member

กล่องเครื่องเขียนภาพอาคารรัฐสภาสิงคโปร์team-member

แท่นเสียบปากกา