ของที่ระลึกจากสาธารณรัฐเกาหลีข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 20 / กุมภาพันธ์ / 2566

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาเกาหลีใต้ไทยกับเกาหลีใต้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับอัครราชทูต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และยกระดับขึ้นเป็นระดับเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503 ไทยและเกาหลีใต้ได้ยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Partnership) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆ ได่แก่ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ระดับทวิภาคี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2536 รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ (Thailand-Republic of Korea Parliamentarians Friendship Group) และรัฐสภาเกาหลีใต้ได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเกาหลีใต้-ไทย (The Republic of Korea-Thailand Parliamentarians Friendship Group) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศ ในระดับพหุภาคี รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific Parliamentarians’ Union : APPU) สมาชิกรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific Parliamentary Forum : APPF) ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในอันที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีการผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืน การพบปะกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรดังกล่าว รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายนิติบัญญัติของเกาหลีใต้ เป็นระบบสภาเดียว (Unicameral) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 300 คน โดยสมาชิก 2 ใน 3 มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ที่เหลือมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยจัดสรรตามสัดส่วนของพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภาแห่งชาติ มีวาระ 4 ปีteam-member

กล่องใส่ซองteam-member

กล่องที่ระลึกและพัดteam-member

กล่องไม้เคลือบเงา