โล่รางวัลงานฉลองรัฐธรรมนูญข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 30 / มีนาคม / 2566picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : โล่รางวัลงานฉลองรัฐธรรมนูญ

รายละเอียด : งานฉลองรัฐธรรมนูญเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก เทิดทูน และเข้าใจความหมายของรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุด

ในปีแรกมีกำหนดการจัดงาน 3 วัน วันแรก เป็นงานในส่วนพระราชพิธี อีกสองวัน เป็นการฉลองและแสดงมหรสพ เช่น ลิเก ละคร โขน งิ้ว ภาพยนตร์ การออกงานขายสินค้าของหน่วยงานราชการและห้างร้าน เอกชน รวมทั้งการประกวดนางสาวสยาม และการประกวดการออกร้านค้า เป็นต้น โดยจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง

ในปีต่อ ๆ มา ได้จัดสลับเปลี่ยนไปมาตามความเหมาะสม เช่น วังสราญรมย์ สวนลุมพินี สวนอัมพร เขาดินวนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญปีต่อ ๆ มา จะแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ในต่างจังหวัดก็มีการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาเดียวกัน แต่จำนวนวันและเวลาแตกต่างกันออกไป

ในการประกวดการออกร้านค้า งานฉลองรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรได้เข้าร่วมการออกร้านค้าและได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

งานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2482 ได้รับโล่รางวัลที่ 3 ในการประกวดออกร้าน ประเภทสวยงาม

งานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2483 ได้รับโล่รางวัลที่ 2 ในการประกวดออกร้าน ประเภทความคิดเผยแพร่รัฐธรรมนูญ

งานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2490 ได้รับโล่รางวัลที่ 2 ในการประกวดออกร้าน/แต่งร้าน ประเภทความคิดในทางส่งเสริม