เรื่องเล่า


การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในไทย (ตอนที่ 1)

เรื่องเล่า


การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในไทย (ตอนที่ 2)

เอกสารดิจิทัล


กติกาเลือกตั้งใหม่
ตามรัฐธรรมนูญ 2560

วีดิทัศน์


รัฐธรรมนูญ 2560
กับการเลือกตั้ง 2566

หนังสือ


บันทึกความทรงจำ 6 ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

เรื่องเล่า


การยุบสภาครั้งแรกของไทย

team-member

ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

พระราชลัญจกร คือ ตราสำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่ใช้ประทับในเอกสารต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ชาดซึ่งเป็นวัตถุสีแดงชนิดหนึ่งผสมกับน้ำมัน สำหรับการประทับตรา...

team-member

จดหมายเหตุรัฐสภาไทย

เอกสารจดหมายเหตุของรัฐสภา มีความสำคัญในการเป็นหลักฐานทางกระบวนการนิติบัญญัติของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภา ...

team-member

บันทึกภาพ

ทำเนียบประธานรัฐสภา

team-member

บันทึกภาพ

ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

team-member

บันทึกภาพ

การประชุมสภาในอดีตหลัง 2475

team-member

บันทึกคำบอกเล่า

พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายขั้นมูลฐานของรัฐ ซึ่งกล่าวถึงกฎเกณฑ์ที่จัดวางระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้การปกครอง เป็นกฎหมายที่อยู่ในฐานะสูงกว่ากฎหมายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งกฎหมายอื่น ๆ จะมีวิธีการจัดทำหรือมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้

 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560...

team-member

พิพิธภัณฑ์สัญจร

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ จ.ลพบุรี

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

team-member

รัฐธรรมนูญฯ 2560

team-member

รู้จักรัฐสภา นำพาประชาธิปไตย

team-member

รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 62

team-member

รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย


 

team-member

รัฐธรรมนูญไทย

team-member

รากฐานการปกครอง

team-member

สื่อการเรียนรู้