รัฐสภาสารฉบับปฐมฤกษ์ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 30 / มีนาคม / 2566picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : รัฐสภาสารฉบับปฐมฤกษ์

รายละเอียด : รัฐสภาสาร เป็นวารสารของรัฐสภา เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และข่าวสารวิชาการในวงงานรัฐสภาและอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้จัดพิมพ์รัฐสภาสารเป็นฉบับปฐมฤกษ์ (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1) เมื่อเดือนธันวาคม 2495 เป็นต้นมา

จุดกำเนิด/ความเป็นมาของการออกหนังสือรัฐสภาสารนั้น นายประเสริฐ ปัทมสุคนธ์ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและอดีตเลขาธิการรัฐสภา (20 ธันวาคม 2503 – 30 กันยายน 2514) ได้บันทึกในหนังสือ “รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475 – 2517)” ไว้ดังนี้

“จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในด้านสภาผู้แทนราษฎรนั้น ปรากฏว่ามีประชาชนสนใจในการฟังการประชุมสภามาก แต่สถานที่ที่จะให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมมีอยู่จำกัด จึงได้แนะนำให้ทางสภาจัดทำเป็นเอกสารขึ้น เพื่อโฆษณาข่าวสารงานของรัฐสภาอันเป็นการเผยแพร่วิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติอีกทางหนึ่ง โดยให้จ่ายเงินในการทำเอกสารนี้จากงบประมาณประจำปี

ประธานสภาฯ ได้ปรึกษาหารือกับเลขาธิการสภาและเจ้าหน้าที่ในสภาเป็นอันตกลงให้ออกหนังสือฉบับหนึ่งเป็นรายเดือน เรียกว่า “รัฐสภาสาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเสนอข่าวสารวิชาการในวงการของสภาและข่าวสารอื่น ๆ ที่สำคัญ ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ หนังสือนี้ได้ส่งไปแจกแก่ห้องสมุดประจำอำเภอทุกอำเภอตลอดจนหน่วยราชการทั่ว ๆ ไป ที่แสดงความจำนงขอมาเพื่อนำไปเผยแพร่ ผู้ดำเนินการหนังสือรัฐสภาสาร ได้แก่ เลขาธิการและเจ้าหน้าที่ของสภา ที่มีความรู้ความสามารถพอจะดำเนินงานได้ หนังสือรัฐสภาสารได้ออกเป็นฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2495 ตลอดมาจนบัดนี้”

ปัจจุบันรัฐสภาสารมีอายุย่างเข้าสู่ปีที่ 71 (ปีที่ 71 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) กำหนดออกเป็นรายปี ทุก ๆ 2 เดือน