สื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาสู่ห้องเรียน (Bring Parliament to Classroom)เผยแพร่   :   11 / พฤศจิกายน / 2564

 

ด้วยความประสงค์ให้มีสื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อการศึกษา บนแนวคิดที่ว่า เป็นสื่อที่เล่นได้ให้ความรู้ กล่าวคือ เป็นสื่อที่เล่นได้ ข้อมูลเนื้อหามีความถูกต้อง เข้าใจง่าย สัมผัสจับต้องได้ เป็นสื่อ D.I.Y. KIT ในรูปแบบ Print & Play เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใช้ตามความประสงค์และจัดทำได้เอง

พิพิธภัณฑ์รัฐสภาจึงได้ออกแบบสื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาสู่ห้องเรียน (Bring Parliament to Classroom) เพื่อเสริมสร้างสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 13 - 15 ปี) ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยแบ่งงานออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. นิทรรศการฉบับย่อ (Mini Exhibition)
2. ใบงาน (Trail)
3. บอร์ดเกม (Board Game)
4. แอนิเมชัน (Animation)

การดาวน์โหลด : เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว ทำการ Extract จะได้ไฟล์สำหรับ Print & Play ที่มีความละเอียดสูง สามารถนำไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาได้

ดาวน์โหลดคู่มือสื่อเสริมสร้างความรู้team-memberนิทรรศการฉบับย่อ (Mini Exhibition) จำนวน 4 ชุด


team-member

  ดาวน์โหลดนิทรรศการฉบับย่อ ชุดที่ 1 (18.8 MB)


team-member

  ดาวน์โหลดนิทรรศการฉบับย่อ ชุดที่ 2 (50.6 MB)team-member

  ดาวน์โหลดนิทรรศการฉบับย่อ ชุดที่ 3 (38.6 MB)team-member

  ดาวน์โหลดนิทรรศการฉบับย่อ ชุดที่ 4 (28.7 MB)

ใบงาน (Trail) และ บอร์ดเกม (Board Game) จำนวน 2 ชุด


team-member

  ดาวน์โหลดใบงาน (2.53 MB)


team-member

  ดาวน์โหลดบอร์ดเกม (3.85MB)

แอนิเมชัน (Animation) จำนวน 2 รายการ


แอนิเมชัน เรื่อง ทำไมต้องสมุดไทย (ความยาว 2.31 นาที)


แอนิเมชัน เรื่อง รัฐสภาไทย องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ (ความยาว 2.06 นาที) 


จัดทำโดย : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

team-member

รากฐานการปกครอง

team-member

รัฐธรรมนูญไทย

team-member

สื่อเรียนรู้ทั่วไป

team-member

มีส่วนร่วมทางการเมือง

team-member

สื่อเรียนรู้ทั่วไป

team-member

บอร์ดเกม