สมุดลงชื่อเข้าประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 27 / กุมภาพันธ์ / 2566picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : สมุดลงชื่อเข้าประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียด : สมุดลงชื่อเข้าประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกจากหลักฐานในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2475 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “คราวต่อ ๆ ไปเพื่อที่จะไม่ต้องลำบากแก่การขานนาม เลขาธิการจะตั้งโต๊ะสำหรับลงนามสมาชิกไว้ที่ห้องพักข้างล่าง ท่านสมาชิกมาถึงโปรดเซ็นนามในกระดาษนั้น แล้วเลขาธิการจะนับจำนวนผู้ที่มาในบัญชีนั้นแทนเรียกชื่อ”

ปัจจุบันแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีบัตรแสดงตนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้แสดงตนก่อนเวลาเริ่มประชุมแล้วก็ตาม แต่ยังคงใช้สมุดลงชื่อดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่ามาประชุมจริง และยังเป็นเครื่องมือในการนับองค์ประชุมของผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก่อนเริ่มประชุมอีกด้วย นับได้ว่า สมุดลงชื่อสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร มีความสำคัญต่อการประชุมเป็นอย่างยิ่ง ต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน