บ้านเมืองสุจริต  คืออะไร

“บ้านเมืองสุจริต” มีจุดเริ่มต้นจากดำริของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่มุ่งหวังให้ผู้คนในสังคมทุกระดับเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้สังคมและประเทศชาติเกิดความสุจริต แนวทาง ที่จะทำให้บ้านเมืองสุจริต จะต้องประกอบด้วยความสำคัญของการประพฤติตนที่ดีของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีผู้นำที่ดี