ผู้นำที่ดี  เป็นอย่างไร

1. มีวิสัยทัศน์ผู้นำ : ผู้นำที่ดี คือ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
2. ยึดประโยชน์ส่วนรวม : ไม่เอื้อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในงานราชการ
3. ใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม : การใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม สร้างสังคมสงบสุข
4. ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี : แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน
5. ยึดหลักธรรมาภิบาล : ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ผู้นำที่ดี

มีวิสัยทัศน์ผู้นำ

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ = การมองภาพรวมในอนาคตของผู้นำองค์กร แล้วกำหนดจุดหมายปลายทางและวิธีการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ยึดประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ส่วนรวม = การตัดสินใจกระทำสิ่งที่ดีงาม เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม ไม่ใช่เพื่อผลรวมของประโยชน์ผู้หนึ่งผู้ใด

ใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม

การใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม = การใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นธรรม มีความถูกต้องและเที่ยงตรง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้นำที่ดี = คือผู้ที่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติตามจริธรรมที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้พบเห็นศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง

ยึดหลักธรรมาภิบาล

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี = นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า

ธรรมาภิบาล 6+1  คืออะไร

ธรรมาภิบาลที่ 1 : นิติธรรม
ธรรมาภิบาลที่ 2 : คุณธรรม
ธรรมาภิบาลที่ 3 : รับผิดชอบ
ธรรมาภิบาลที่ 4 : โปร่งใส
ธรรมาภิบาลที่ 5 : มีส่วนร่วม
ธรรมาภิบาลที่ 6 : คุ้มค่า

team-member