team-memberถ้าเลือกคนไม่สุจริตเข้ามา คนนั้นก็ไม่สามารถนำบ้านเมืองไปสู่ความถูกต้องได้... ไม่ว่าการปกครองระบบอะไรก็ตาม ถ้าบ้านเมืองปกครองแนวทางไม่สุจริต จะมีปัญหาตลอด พัฒนาบ้านเมืองยาก

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร


การสร้างสุจริตชนเพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่เป็นผู้นำในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีจิตสำนึกและการประพฤติที่ดีที่จะส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองไทยให้เกิดความสุจริตได้

การเสริมสร้างให้บ้านเมืองเกิดความสุจริตนั้น มิได้เป็นภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุก ๆ คน ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะในหน้าที่การงาน หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นนิสัย

หากทุกคนทำได้ สังคมจะมีต้นแบบของผู้เป็นสุจริตชนจำนวนมาก สังคมโดยรวมก็จะเกิดความเข้มแข็ง ไร้ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชัน เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะคนรุ่นต่อ ๆ ไป เรื่องความสุจริตก็จะกระทำได้โดยง่าย ส่งผลให้รากฐานของสังคมไทยมีความเข้มแข็ง เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความวัฒนาถาวรสืบไป