ของที่ระลึกจากราชอาณาจักรกัมพูชาข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 22 / เมษายน / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภากัมพูชาไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 โดยทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์ ศาสนา และรูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะประชาชนบริเวณชายแดนที่ใกล้ชิดกัน และมีการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างกันในปริมาณมาก ถือเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดมา ในระดับทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา เพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ระดับทวิภาคี ในปี พ.ศ. 2551 รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย–กัมพูชา (Thailand–Cambodia Parliamentary Friendship Group) ต่อมารัฐสภากัมพูชาได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภากัมพูชา–ไทย (Cambodia-Thailand Parliamentary Friendship Group) ในระดับพหุภาคี รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันในรูปของการเป็นภาคีสมาชิกของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary : AIPA)

ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในอันที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรม มีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืนteam-member

จานโลหะรูปตราวุฒิสภากัมพูชาteam-member

จานโลหะรูปปราสาทนครวัดteam-member

จานโลหะรมดำteam-member

ขันน้ำพานรองteam-member

คนโทโลหะทรงกลมteam-member

เข็มกลัดนางอัปสรteam-member

แผ่นไม้แกะสลักรูปปราสาทนครวัดteam-member

ไม้แกะสลักรูปยอดปราสาทบายน