ของที่ระลึกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / กุมภาพันธ์ / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย-สาธารณรัฐอินโดนีเซียไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2493 โดยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ดีต่อกันในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกันตลอดมา

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีต่อกัน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ในระดับทวิภาคี รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Thailand – Indonesia Parliamentarians Friendship Group) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันตลอดมา สำหรับความสัมพันธ์พหุภาคี รัฐสภาไทยและรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter – Parliamentary Union : IPU) การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia – Pacific Parliamentary Forum : APPF) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) และสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Assembly : AIPA) ร่วมกันด้วย

ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ความร่วมมืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย -สาธารณรัฐอินโดนีเซีย” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

นอกจากนี้ ไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ อาทิ การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การจัดงาน Wonderful Thailand ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา การดำเนินโครงการ 100 ปี อังกะลุงสยาม : สานสัมพันธ์ไทย - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างกัน รวมทั้ง มีกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปี 2563team-member

กริชอินโดนีเซีย

team-member

หุ่นไม้แกะสลัก Wayang Kulit

team-member

นกยูงโลหะ


team-member

ภาพประดับรูปม้า


team-member

กล่องโลหะใส่บุหรี่


team-member

แจกันไม้เขียนลาย