ของที่ระลึกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / มีนาคม / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 โดยทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในระดับที่ดีต่อกัน และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับดี ในระดับทวิภาคี มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน โดยรัฐสภาไทยได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม (Thailand – Vietnam Parliamentarians Friendship Group) เมื่อปี 2537 ในระดับพหุภาคี รัฐสภาไทยและรัฐสภาเวียดนาม มีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) สมาชิกสมาคมรัฐสภาเอเชียสันติภาพ (Association of Asian Parliaments for Peace: AAPP) รวมทั้งสมาชิกสังเกตการณ์ของการประชุมรัฐสภาเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum: APPF) ซึ่งสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะกันในการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศที่ต่างเป็นภาคีสมาชิกร่วมกัน

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic partnership) โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง พ.ศ. 2562 - 2566 หากพิจารณาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ สถานะทางการเมือง ขนาดของประเทศ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนาม รวมทั้งเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความเข้าใจอันดีกับไทย เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงมีลักษณะของการพัฒนาความร่วมมือบนผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์team-member

ภาพทิวทัศน์ปักไหม

team-member

แจกันทรงกระบอก

team-member

แจกันดินเผาลายนก

team-member

เหยือกดินเผา


team-member

แจกันเขียนลายนูน


team-member

แจกันเผาเคลือบทรงกลม