picture

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 249028 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 9 พฤศจิกายน 2490
ที่มา : คณะรัฐประหารภายใต้การนำของ พลโท ผิน ชุณหะวัณ นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 23 มีนาคม 2492
เนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2492
อายุการใช้บังคับ : 1 ปี 4 เดือน 14 วัน
จำนวน : 98 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

รัฐสภา ประกอบด้วย
      - วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
      - สภาผู้แทน ประกอบด้วย สมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมาย โดยวาระเริ่มแรกให้ใช้เกณฑ์คำนวณราษฎรในแต่ละจังหวัด 200,000 คน ต่อ สมาชิก 1 คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอย่างน้อย 15 คน อย่างมาก 25 คน

team-member

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490

แก้ไขเพิ่มเติม รวม 3 ครั้ง คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490
ประกาศใช้ : วันที่ 9 ธันวาคม 2490
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : เกณฑ์การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนต่อจำนวนราษฎร และแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งบางประการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
ประกาศใช้ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2491
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ /วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและการสิ้นสภาพของสภาร่างรัฐธรรมนูญ /หลักเกณฑ์และวิธีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491
ประกาศใช้ : วันที่ 24 สิงหาคม 2491
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : การให้เอกสิทธิคุ้มครองแก่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ