ของที่ระลึกจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 9 / มิถุนายน / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาเมียนมาไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ทั้งสองประเทศ มีความสัมพันธ์ในระดับที่ดีต่อกัน โดยมีความสัมพันธ์กว้างขวางทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ และมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีตลอดมาตั้งแต่เมียนมาจัดตั้งรัฐสภาขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2553 ระดับทวิภาคี รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา (Thailand-Myanmar Parliamentary Friendship Group) ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ต่อมาเมียนมาได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเมียนมา (Myanmar- Thailand Parliamentary Friendship Group) ขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กันในระดับพหุภาคี กล่าวคือ ต่างเป็นภาคีในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ อาทิ สมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) เป็นต้น

ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในอันที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรม มีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืนteam-member

พระพุทธรูปหยกแกะสลักteam-member

หยกแกะสลักรูปช้างลากซุงteam-member

ผ้าปักรูปเรือพระราชพิธีโบราณteam-member

งานนูนต่ำรูปเรือพระราชพิธีโบราณteam-member

งานนูนต่ำรูปพระราชวังมัณฑะเลย์team-member

งานนูนต่ำรูปอาคารรัฐสภาเมียนมาteam-member

งานนูนต่ำรูปอาคารศาลสูงสุดเมียนมาteam-member

ภาพพระราชวังมัณฑะเลย์team-member

ภาพพิมพ์อาคารรัฐสภาเมียนมา