team-member

พิพิธภัณฑ์ไทยในวิกฤติโควิด-19 สู่การเป็นดิจิทัลมิวเซียมปัทมพร ทัศนา   |   6 กันยายน 2564

“...สถานการณ์โควิด-19 ทำให้แต่ละพิพิธภัณฑ์ทำสื่อในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น มีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์หลายแห่งพัฒนาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้ในช่วงโควิด-19...”

พิพิธภัณฑ์ตามภาพจำที่คนไทยหลาย ๆ คนนึกถึงเป็นลำดับแรก ๆ คือ สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของต่าง ๆ ที่มีคุณค่า มีความสำคัญในแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เป็นสถานที่ที่คุณครูมักจะพาเด็กนักเรียนเข้ามาทัศนศึกษา สร้างความเพลิดเพลินและเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็ก ๆ นอกเหนือจากการฟังทฤษฎีในห้องเรียน ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบในการจัดแสดง มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ให้เข้ามาเรียนรู้ และมีส่วนร่วม มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดแสดงให้น่าสนใจยิ่งขึ้น พิพิธภัณฑ์หลาย ๆ แห่ง ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงสิ่งของ แต่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสถานที่หนึ่งเลยก็ว่าได้team-memberวิกฤตินำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้เผชิญกับโรคติดต่อซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบและเริ่มระบาดเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2562 เป็นต้นมา และได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในหลาย ๆ ด้านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง หรือด้านอื่น ๆ รวมถึงการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์ด้วย

วิกฤติโควิด-19 ดังกล่าวมีความรุนแรงมากขึ้น และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความรุนแรงลง ถือเป็นเหตุการณ์ใหม่ในวงการพิพิธภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่เราคุ้นเคยในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อเจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์และผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วงแรก ๆ พิพิธภัณฑ์จำเป็นต้องหยุดการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ซึ่งทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้เข้าชม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าชมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าชม รวมไปถึงการจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ หรือการจัดกิจกรรมที่ผู้เข้าชมสามารถรับชมได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ แต่ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงกว่าเดิม พิพิธภัณฑ์จำเป็นต้องงดใช้สถานที่ในการเปิดให้บริการเข้าชม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เหลือเพียงแต่การให้บริการทางรูปแบบออนไลน์เท่านั้นที่ยังสามารถดำเนินการได้team-memberพิพิธภัณฑ์ออนไลน์

การงดให้บริการเข้าชมพื้นที่พิพิธภัณฑ์ส่งผลกระทบโดยตรงในแง่ของการมีส่วนร่วมกับสังคม การต้องยกเลิกหรือปรับแผนงานกิจกรรมบางอย่างที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างกระทันหัน รวมไปถึงการขาดรายได้จากการเข้าชม และการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในขณะที่พิพิธภัณฑ์ยังไม่สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ สถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้แต่ละพิพิธภัณฑ์ทำสื่อในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น มีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ

พิพิธภัณฑ์หลายแห่งพัฒนาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้ในช่วงโควิด-19 เช่น การเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หรือ Virtual Museum ซึ่งผู้เข้าชมสามารถมองเห็นการจัดแสดงต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เสมือนยืนอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงในมุมมองแบบ 360 องศา โดยสามารถรับฟังข้อมูลผ่านการนำชมในระบบออนไลน์เช่นเดียวกับการมีเจ้าหน้าที่คอยนำชม การเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ หรือ Virtual Exhibition ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ บริการ E-book ผ่านระบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live การมี Online Chatbot ในการพูดคุยกับผู้เข้าชม การสื่อสารผ่านสื่อ Social ต่าง ๆ และการนำ Application ต่าง ๆ มาใช้กระจายข่าวสารความรู้ เป็นต้น


team-memberเทคโนโลยีดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์

การดำเนินการของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยต่อจากนี้ต้องทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น ทั้งพิพิธภัณฑ์ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนเอง ต้องมีการปรับการดำเนินการหรือการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการแบบออนไลน์ การประชุมออนไลน์ การชำระเงินออนไลน์ หรือการดำเนินงานอื่น ๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นดิจิทัลมิวเซียมเต็มรูปแบบ เพื่อให้ตัวพิพิธภัณฑ์เองยังคงมีตัวตนอยู่

ในขณะเดียวกันความพยายามที่จะรักษาฐานผู้เข้าชมเดิมไว้ยังไม่พอ ต้องหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าหรือผู้เข้าชมใหม่ อาจมีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ การเดลิเวอรี่สินค้าถึงบ้าน ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแม้แต่การทำหน้าร้านของพิพิธภัณฑ์บน Google Business หรือเพจเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม


team-memberอย่างไรก็ตาม การจัดนิทรรศการผ่านทางออนไลน์ไม่สามารถทดแทนการชมนิทรรศการจริง หรือการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสส่วนอื่น ๆ ของผู้เข้าชมได้ เมื่อวิกฤติโควิด-19 ผ่านพ้นไป พิพิธภัณฑ์แบบเดิมก็ยังคงต้องดำเนินกิจการต่อ โดยต้องให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New Normal มีมาตรการในความปลอดภัยในการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์

ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึงต้องมีการเตรียมตัวทั้งการปรับรูปแบบการจัดแสดง การให้บริการเข้าชม และการประยุกต์เอาดิจิทัลมาพัฒนาการจัดแสดงและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลมิวเซียม เพื่อสอดคล้องกับความทันสมัยของเทคโนโลยีปัจจุบัน อีกทั้งรองรับการหวนกลับมาของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 อีกกี่ระลอกก็ตาม เพื่อการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์ไทยจะได้เดินต่อไปอย่างมั่นคงในฐานะแหล่งเรียนรู้สำคัญของประเทศ

 


team-member

จดหมายเหตุรัฐสภาไทย

เอกสารจดหมายเหตุของรัฐสภา มีความสำคัญในการเป็นหลักฐานทางกระบวนการนิติบัญญัติของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภา ...

team-member

ดุสิตธานี เมืองทดลองประชาธิปไตย

ดุสิตธานีถือกำเนิดที่พระราชวังสวนดุสิต ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่พระราชวังพญาไท สิ่งก่อสร้างจำลองต่าง ๆ ในดุสิตธานีมีขนาดสูง 2-3 ฟุต เช่น ที่ทำการรัฐบาล บ้านเรือนราษฎร พระราชวัง ศาสนสถาน...

team-member

งานฉลองรัฐธรรมนูญ - มหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุค

เมื่อมี “งานพิธี” คือพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 แล้ว “งานฉลอง” ก็ตามมา...

team-member

กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งมีความยาว 279 มาตรา นำมาเขียนในสมุดไทยได้ 419 หน้า หรือจำนวน 259 พับครึ่ง...

team-member

อาคารรัฐสภาไทย

รัฐสภาของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ใช้เป็นที่ประชุมสภา...

team-member

รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม

“รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม” เป็นชื่อเรียก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ของประเทศไทยที่ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490...

team-member

ความเป็นมาของธงชาติไทย

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

team-member

ลงเบี้ย

ลงเบี้ย คือ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับในอดีตวิธีหนึ่งในการประชุมสภา โดยให้สมาชิกสภานำเบี้ย สีต่าง ๆ ไปใส่ภาชนะที่จัดไว้ซึ่งอาจเป็นหีบหรือตู้หีบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละฉบับ...

team-member

กฎหมายตราสามดวง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “กฎหมายตราสามดวง” ว่าหมายถึง ประมวลกฎหมายโบราณของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...

team-member

การเปลี่ยนปีปฏิทินของประเทศไทย

ตามจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณได้ถือวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพุทธศาสนา ซึ่งถือช่วงฤดูเหมันต์หรือฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปี...

team-member

คณะราษฎร

“คณะราษฎร” คือ กลุ่มบุคคลผู้ดำเนินการปฏิวัติสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครองของราชอาณาจักรสยาม...

team-member

ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

พระราชลัญจกร คือ พระตราสำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่ใช้ประทับในเอกสารต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ชาดซึ่งเป็นวัตถุสีแดงชนิดหนึ่งผสมกับน้ำมัน สำหรับการประทับตรา...