รำลึก 89 ปี รัฐสภาไทย


28 มิถุนายน 2564


สืบเนื่องจากวันที่ 28 มิถุนายน 2475 เป็นวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดแรกและครั้งแรกของประเทศไทย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ถือเป็นวันก่อกำเนิดของรัฐสภาไทย ตลอดระยะเวลา 89 ปีที่ผ่านมา รัฐสภาได้ทำหน้าที่อันสำคัญเคียงคู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้สั่งสมประสบการณ์และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่บ้านเมืองมาเป็นระยะเวลาพอสมควร เผชิญเหตุการณ์มากมายทั้งที่เป็นปัญหาอุปสรรค และส่งเสริมสนับสนุนต่อวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้เข็มแข็ง พัฒนาและก้าวหน้าขึ้น ทำให้มีประวัติความเป็นมา เหตุการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นความทรงจำและประทับใจมากมายที่ควรจะรำลึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้น รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ในวงงานรัฐสภา ซึ่งมีส่วนร่วมในการสรรสร้างประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครองไทย ผ่านผู้แทนราษฎรชุดต่อชุด เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศ


นิทรรศการ "รำลึก 89 ปีรัฐสภาไทย" มีข้อมูลเนื้อหา ดังนี้
1) 28 มิถุนายน...กำเนิดรัฐสภาไทย
2) รัฐสภาไทย พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน
3) ประวัติประธานรัฐสภา พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน
4) เปลี่ยนผ่านอาคารรัฐสภาไทย
5) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
6) ถาม-ตอบเกี่ยวกับรัฐสภาไทย
7) ภาพกิจกรรมวันสถาปนารัฐสภาในอดีต

“วันนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมเป็นครั้งแรก นับว่าเป็นการสำคัญอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศอันเป็นที่รักของเรา ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะตั้งใจที่จะช่วยกันปรึกษาการงาน เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศสยามสืบไป และเพื่อรักษาความอิสรภาพของไทยไว้ชั่วฟ้าและดิน
ข้าพเจ้าขออำนวยพรแก่บรรดาผู้แทนราษฎรทั้งหลายให้บริบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา เพื่อจะได้ช่วยกันทำการ ให้สำเร็จตามความประสงค์ของเราและของท่าน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันทุกประการ เทอญ”

พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในคราวเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก