ของที่ระลึกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / สิงหาคม / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาลาวไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับลาว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 โดยรัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนมาประจำการที่เวียงจันทน์เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2494 เริ่มแรกมีสถานะเป็นสถานกงสุล และได้รับการยกฐานะเป็นสถานอัครราชทูต และสถานเอกอัครราชทูต ในปี พ.ศ. 2496 และ พ.ศ. 2498 ตามลำดับ

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ลาว (Thailand – Lao Parliamentary Friendship Group) ขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กันในระดับพหุภาคีในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter – Parliamentary Union : IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asia – Pacific Parliamentary Forum : APPF) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly : AIPA) ร่วมกัน

ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในอันที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรม มีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืน การพบปะกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ กระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรที่เป็นสมาชิกดังกล่าว รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องteam-member

ฆ้องทองเหลืองจำลองteam-member

เครื่องดนตรีจำลองteam-member

โถโลหะดุนลายteam-member

แคนโลหะจำลองteam-member

ผ้าทอลาวครั่งteam-member

ผ้าทอมือลายพื้นเมือง