team-member
 

รักชาติเฟสติวัล ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่ : 30 / ธันวาคม / 2563

 

"พิพิธภัณฑ์รัฐสภา" โดย กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย หรืองานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวความคิด “บูรณาการแห่งความเป็นชาติ”

team-member

team-member
 

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
2) เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายงานด้านพิพิธภัณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 3,000 คน

team-member

team-member
 

นิทรรศการและกิจกรรม : มี 2 ส่วน ดังนี้

1) นิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง "วิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย" ประกอบด้วย
(1) วิถีพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
(2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   และ
(3) พลเมืองคือประชาชนผู้เป็นพลังของเมือง

2) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ประกอบด้วย
(1) กิจกรรม “เราจะเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย”
(2) ใบงาน “ตอบได้...ให้รางวัล”
(3) เกม Matching พ.ร.บ.   และ
(4) เกมหาได้ให้รางวัล (ปริศนาอักษรไขว้)

team-member

แสดงความคิดเห็น

team-member

รับของที่ระลึก

 

ผลการดำเนินงาน :
การจัดแสดงและกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าชมโครงการ ทั้งหมด 3,000 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,944 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,616 คน
โดยใช้แท่งไม้ใส่ลงในกล่อง 3 ช่อง ได้แก่

1) ใบหน้าอิโมจิสีแดง หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

2) ใบหน้าอิโมจิสีเหลือง หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

3) ใบหน้าอิโมจิสีเขียว หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดนิทรรศการและกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

กลุ่มที่ 2 การสำรวจความเข้าใจหรือความพึงพอใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป และประชาชนทั่วไป จำนวน 328 คน
พบว่า มีความพึงพอใจด้านการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และด้านการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และได้รับประโยชน์จากการชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

สถานที่ : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
วันที่จัดกิจกรรม : 16 - 20 ธันวาคม 2562

ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

team-member

พิพิธภัณฑ์สัญจร

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ จ.ลพบุรี

team-member

นิทรรศการและกิจกรรม

มองภาพ ๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยฯ

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชร