team-member

นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี


เผยแพร่ : 1 / สิงหาคม / 2563


โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้กระบวนงานของรัฐสภาไปยังกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุกไปสู่กลุ่มคนพิการทางสายตา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ยังขาดโอกาสทางสังคม ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของรัฐสภา ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ และได้มีโอกาสสัมผัสวัตถุจัดแสดง (จำลอง) ของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ผ่านกิจกรรมสื่อการเรียนรู้และการจัดนิทรรศการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ

team-member

team-member


วัตถุประสงค์

1) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ให้แก่กลุ่มผู้พิการทางสายตา ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาท และอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา และความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
3) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และพิพิธภัณฑ์รัฐสภาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษาจากชมรมเยาวชนตาบอดไทยกรุงเทพมหานคร นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี รวมจำนวน 180 คน

team-member

team-member


พิธีเปิด – ปิด โครงการ

- กล่าวรายงาน โดย นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
- กล่าวเปิดโครงการ โดย นายประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 1
- กล่าวให้โอวาท โดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขต 3
- กล่าวต้อนรับ โดย นายวิชัย สอนคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้พิการทางสายตาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ”
โดย นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- กล่าวปิดโครงการ โดย นายเชษฐา ทองยิ่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

team-member

กิจกรรมการแสดงการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทสมมุติ


กิจกรรมการแสดงสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา และการเป็นพลเมืองดี
สิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้พิการตามรัฐธรรมนูญ

จัดแสดงสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และสิทธิการมีส่วนร่วมของผู้พิการทางสายตาตามรัฐธรรมนูญ โดยการแสดงออกแบ่งเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 30-40 นาที ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับชมและรับฟังการแสดงสื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับผู้พิการทางสายตาและบุคคลทั่วไป ซึ่งการแสดงสื่อการเรียนรู้ในแต่ละช่วงแม้จะมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิง แต่จะสอดแทรกสาระความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และสิทธิการมีส่วนร่วมของผู้พิการตามรัฐธรรมนูญไปด้วย จึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในกิจกรรม ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามชิงรางวัลตลอดกิจกรรม


กิจกรรมฐานการเรียนรู้

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ฐานกิจกรรม โดยการแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 กลุ่ม มีจำนวนเท่ากัน และสลับกันเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. ฐานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บทบาทสมมุติ

เป็นการเรียนรู้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติ โดยการจำลองการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีทั้งการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร การกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การพิจารณาการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรของคณะรัฐมนตรีในวาระที่หนึ่ง : ขั้นรับหลักการ โดยผู้พิการทางสายตาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรมบทบาทสมมุติในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องกล่าวลงมติโดยเปิดเผยว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในฐานนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้พิการทางสายตาทุกคนต่างได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร

team-member

team-member

ฐานนิทรรศการรัฐธรรมนูญและสิ่งของจับต้องได้ (Handling desk)


2. ฐานนิทรรศการรัฐธรรมนูญและสิ่งของจับต้องได้ (Handling desk)

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของรัฐธรรมนูญและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย ผ่านนิทรรศการที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
(ตัวอักษรเบรลล์และอักษรปกติ) สำหรับผู้พิการทางสายตาและคนปกติทั่วไปสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ มีการจัดแสดงรัฐธรรมนูญสมุดไทยฉบับจำลอง และเรียนรู้เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ผ่านการจับต้องสิ่งของจำลองชิ้นสำคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์รัฐสภา (Handling desk) และสื่อภาพนูน ได้แก่ หีบและตัวเบี้ยที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนลับในอดีต ตู้หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา ค้อนของประธานในที่ประชุมสภา และไมโครโฟนที่ใช้ในห้องประชุมสภาในอดีต


สถานที่ : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี
วันที่จัดกิจกรรม : 5 - 6 กรกฎาคม 2562

ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

team-member

พิพิธภัณฑ์สัญจร

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ จ.ลพบุรี

team-member

นิทรรศการและกิจกรรม

มองภาพ ๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยฯ

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชร