team-member
 

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์

เผยแพร่ : 1 / สิงหาคม / 2563

 

กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรม “ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์” ขึ้น เพื่อศึกษาเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดและดำเนินไปของความเป็นประชาธิปไตยของไทย อันเป็นการเรียนด้วยประสบการณ์โดยตรง ผ่านวัตถุเอกสาร สถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย ณ อาคารรำไพพรรณีเพิ่มขึ้น

team-member

team-member
 

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558

กล่าวเปิดงานโดย นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางอรรวรรณ พันธุ์เปรื่อง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเดินทางโดยรถราง ขนาด 28 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน พร้อมจัดวิทยากรประจำรถทุกคัน ซึ่งเป็นข้าราชการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ เป็นผู้บรรยายและนำชมระหว่างเส้นทาง ส่วนการศึกษาในแต่ละจุดได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยากร ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญประจำจุดนั้น ๆ เป็นวิทยากรบรรยายนำชม

team-member

team-member
 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ เดิมตั้งอยู่ ณ ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง และเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี พ.ศ.2523 ต่อมาสถาบันพระปกเกล้า ได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการของกรม จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ๓ กลุ่ม โดยใช้วิทยากรของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนำชม โดยใช้ระยะเวลาเยี่ยมชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

team-member

อาคารรำไพพรรณี

team-member

ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย

 

ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย

ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2551 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการจัดแสดงภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย มี 8 โซน ประกอบด้วย 1) ประชาธิปไตย : ระบอบการปกครองของปวงชน 2) ปฐมบทแห่งการสร้างประชาธิปไตยไทย 3) ก้าวที่สองของประชาธิปไตยไทย 4) หัวเลี้ยวหัวต่อประชาธิปไตยไทย 5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 6) การประชุมสภา 7) วิวัฒนาการของรัฐสภาไทย และ 8) บทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีโลก การเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย จัดแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้วิทยากรจากกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ โดยใช้ระยะเวลาเยี่ยมชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

team-member

team-member
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช ถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ “มิวเซียมหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดงแทน การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่ได้จัดแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหมือน 2 จุดที่ผ่านมา แต่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อศึกษาไปพร้อมกัน โดยวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยใช้ระยะเวลาเยี่ยมชมประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

team-member

team-member
 

ผลการจัดกิจกรรม

การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ “กิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์” บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 154 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 84 คน ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 คน หลังเสร็จสิ้นการจัดการกิจกรรม ได้มีการประเมินผลโครงการดังกล่าว จากการตอบแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจในระดับดีมาก

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเห็นว่า การจัดโครงการ ครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการในสำนักงานได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง โดยผ่านวัตถุเอกสาร สถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะห้องจัดแสดงนิทรรสการรัฐสภาไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่พูดในทำนองเดียวกันว่า หากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คงไม่รู้ว่ารัฐสภา นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์รัฐสภาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยแล้ว ยังมีห้องจัดแสดงถาวรรัฐสภาที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประกอบกันไปอีกด้วย

 

สถานที่ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
วันที่จัดกิจกรรม : 3 กรกฎาคม 2558

ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

team-member

พิพิธภัณฑ์สัญจร

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ จ.ลพบุรี

team-member

นิทรรศการและกิจกรรม

มองภาพ ๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยฯ

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชร