team-member

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ : 1 / สิงหาคม / 2563


การศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนากระบวนการทำงานด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการทำงานระหว่างข้าราชการของกลุ่มงานฯ กับบุคลากรของหน่วยงานที่ได้ไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุกับหน่วยงานภายนอก

team-member

เงินตรายุคล้านนา

team-member

สื่อจัดแสดงในนิทรรศการโครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และหอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

การศึกษาดูงานภายนอกองค์กร เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับบุคลากรได้เห็นและเรียนรู้การทำงานของหน่วยงานอื่นที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ต่างจากที่เคยปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรสามารถนำมุมมองที่ได้รับมาปรับใช้ ในองค์กรของตนได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาดูงานภายนอกองค์กร บุคลากรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยมีขั้นตอนการประสานงานไว้ล่วงหน้าหลายขั้นตอน เช่น การกำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน การติดต่อประสานงานเพื่อกำหนดวัน เวลาในการศึกษาดูงาน การกำหนดประเด็นการศึกษาดูงาน การจัดเตรียมการเดินทาง การจัดเตรียมของที่ระลึก และการขออนุญาตล่วงหน้า เป็นต้น

team-member

ชีวประวัติของผู้ว่าการธนาคารฯ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

team-member

นิทรรศการถาวร "ธนาคารแห่งประเทศไทย"


การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน จะช่วยทำให้บุคลากรเกิดมุมมองใหม่ ๆ เป็นการเสริมสร้างแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ในการทำงาน ทำให้บุคลากรมีการพัฒนาแนวคิดจากการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้เห็นรูปแบบของการทำงานขององค์กรอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การจุดประกายให้บุคลากรเกิดการเปรียบเทียบรูปแบบหรือขั้นตอนการทำงานของตนเองกับองค์กรภายนอก

team-member

เครื่องจักรและแท่นพิมพ์ธนบัตรในอดีต

team-member

ภาพนูนต่ำแสดงการค้าขาย-แลกเปลี่ยนเงินตรา


team-member

แท่นพิมพ์ธนบัตรในอดีต
และจอภาพแสดงระบบการพิมพ์

team-member

วิทยากรบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม


ผลการศึกษาดูงาน

ผลการศึกษาดูงาน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และประสบการณ์นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุกับหน่วยงานภายนอก และเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่เป็นประสบการณ์ตรงจากการได้ไปสัมผัสจริง รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและได้แนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไป

team-member

ห้องปฏิบัติงานจดหมายเหตุ

team-member

ตู้จัดเก็บจดหมายเหตุ


ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในประเทศ ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ การศึกษาดูงานคือกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดแนวคิด การเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันบนสถานการณ์เดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งทำให้เห็นเทคนิควิธีการในการนำมาปรับใช้หรือการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในประเทศอย่างต่อเนื่อง


ที่ตั้ง : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่ศึกษาดูงาน : 3 กันยายน 2562

ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

team-member

พิพิธภัณฑ์สัญจร

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ จ.ลพบุรี

team-member

นิทรรศการและกิจกรรม

มองภาพ ๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยฯ

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชร