team-member

มองภาพ 2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

เผยแพร่ : 1 / สิงหาคม / 2563


พิพิธภัณฑ์รัฐสภาได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวการทำงานของรัฐสภาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านนิติบัญญัติ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นเวลาครบ 2 ทศวรรษ ในปี พ.ศ. 2561 นับเป็นโอกาสสำคัญจึงจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวาระพิเศษในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการเมืองการปกครองของไทย และระบบรัฐสภา รวมทั้งส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในพิพิธภัณฑ์รัฐสภาผ่านนิทรรศการและกิจกรรม อีกทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่ง

team-member

team-member


กิจกรรม วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ถนนอู่ทองใน


1. ชมนิทรรศการ “มองภาพ”

นิทรรศการ “มองภาพ” เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ อาคารสถานที่ภายในรัฐสภา (พระที่นั่งอนันตสมาคมและอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน) แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
• โหวต (Vote) เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภา ทั้งการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนลับ
• กฎหมายสูงสุด เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ เช่น สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รวมถึงร่วมดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย และการรับมอบรัฐธรรมนูญ
• ทำหน้าที่ เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาภายในห้องประชุมรัฐสภาและห้องประชุมกรรมาธิการ อาทิ ภาพการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมพฤฒสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ภาพการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน และภาพการประชุมคณะกรรมาธิการ
• รฦกถึง เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายในอดีตเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการของรัฐสภา เพื่อรวบรวมความทรงจำเป็นประวัติศาสตร์ขององค์กร เช่น ภาพพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ภาพอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ภาพการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการแผนกต่าง ๆ

team-member

การแสดงละครโดย คณะละคร B-Floor Theater

2. การแสดง “ภาพเคลื่อนไหว”

การแสดง “ภาพเคลื่อนไหว” โดย คณะละคร B-Floor Theater ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการแสดงสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม และระบบรัฐสภา การแสดงสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการแสดงที่ไม่เน้นบทพูดแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างภาพบนเวที สื่อสาระและความหมายด้วยการแสดงที่กระทบต่อโสตทัศนสัมผัส การสื่อความหมายผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายของนักแสดงและการใช้สื่อประกอบอื่นๆ ที่ไม่จำกัดรูปแบบ

team-member

การเสวนาภาพถ่ายจดหมายเหตุรัฐสภา

3. การเสวนา “ภาพเล่าเรื่อง”

การเสวนา “ภาพเล่าเรื่อง” เป็นการเสวนาภาพถ่ายจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ อาคารสถานที่ ภายในบริเวณรัฐสภา โดย เรียนเชิญนายพิทูร พุ่มหิรัญ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรร่วมเสวนาอ่านภาพ ร่วมด้วยนางสาวสุรีย์ ขวัญบัว ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา


team-member

การเสวนาเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของพิพิธภัณฑ์รัฐสภาในอนาคต

4. การเสวนา “วาดภาพ (พิพิธภัณฑ์)”

การเสวนา “วาดภาพ (พิพิธภัณฑ์)” เป็นการเสวนาเกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของพิพิธภัณฑ์รัฐสภาในอนาคต ซึ่งได้เชิญนักวิชาการอิสระด้านพิพิธภัณฑ์ ผู้บริการองค์กรพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย โดยเชิญ นางสาวหทัยรัตน์ มณเฑียร นักวิชาการอิสระด้านพิพิธภัณฑ์ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ และนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ร่วมด้วยนางสาวบุณฑริก เขมาชีวะ นักวิชาการอิสระด้านพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

team-member

การเสวนา “รักษ์ภาพ”

team-member

กิจกรรมการอนุรักษ์และสงวนรักษาภาพถ่าย


กิจกรรม วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ถนนอู่ทองใน


กิจกรรมการอนุรักษ์และสงวนรักษาภาพถ่าย

การอนุรักษ์และสงวนรักษาภาพถ่าย ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติและพัฒนางานให้ได้มาตรฐานเพื่อให้เอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถใช้ค้นคว้าอ้างอิงได้ตลอด ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ จะเริ่มตั้งแต่การรับมอบเอกสาร การสำรวจ ตรวจสอบ การจัดเก็บเข้าคลังเก็บเอกสาร การนำออกให้บริการ ตลอดจนหมั่นสำรวจและส่งเอกสารซ่อมอนุรักษ์เมื่อชำรุด การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ จึงเป็นวิธีการเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความรู้ ความประณีต รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนระมัดระวังในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ความอดทนและมุ่งมั่นในการจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ

กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ เล็งเห็นว่าเอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จึงจัดการเสวนา “รักษ์ภาพ” โดยเชิญนางพวงพร ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนางสาวศุภราพร ฤกษ์ดิกุล นักจดหมายเหตุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเอกสารจดหมายเหตุ

team-member

ผลการจัดกิจกรรม

หลังเสร็จสิ้นการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 และในโอกาสครบ 2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ได้มีการประเมินผลโครงการดังกล่าว จากการสังเกตการณ์และการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการนำภาพถ่ายเกี่ยวกับรัฐสภามาร่วมจัดแสดง รวมถึงได้ย้อนรำลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ จากภาพถ่ายในอดีตของรัฐสภา และได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการอนุรักษ์และสงวนรักษาภาพถ่าย โดยการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง


สถานที่ : พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ถนนอู่ทองใน
วันที่จัดกิจกรรม : 21 - 22 สิงหาคม 2561

ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

team-member

พิพิธภัณฑ์สัญจร

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ จ.ลพบุรี

team-member

นิทรรศการและกิจกรรม

มองภาพ ๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยฯ

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชร