team-member

ตามรอยอารยธรรมต่างชาติบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เผยแพร่ : 1 / สิงหาคม / 2563


กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และยกระดับความรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยที่ผ่านมาในอดีต โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา “ตามรอยอารยธรรมต่างชาติบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในชนบท รวมทั้งแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ วัด และพระราชวัง ที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมต่าง ๆ ที่มีพื้นฐานจากความสัมพันธ์กับต่างชาติในอดีตของสยามประเทศ

team-member

จุดเริ่มต้นที่ท่าเรือเกียกกาย

team-member

โดยสารเรือไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันพุธที่ 20 มกราคม 2559


เส้นทางเดินเรือจากท่าน้ำเกียกกาย กรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางโดยเรือโดยสาร ขนาด 60 คน จำนวน 3 ลำ โดยจัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงเรือ ลำละ 50 คน พร้อมจัดเสื้อชูชีพสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และจัดวิทยากรประจำเรือแต่ละลำ ซึ่งเป็นข้าราชการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ บรรยายนำชมระหว่างเส้นทางเดินเรือ

team-member

เยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน

team-member

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์เยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถานที่ประทับและใช้ในการรับรองพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ เป็นครั้งคราว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอกซึ่งใช้เป็นที่สำหรับการออกมหาสมาคมและพระราชพิธีต่าง ๆ และเขตพระราชฐานชั้นในจะใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ การเยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน จัดแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้วิทยากรของสำนักพระราชวังนำชม และใช้ระยะเวลาเยี่ยมชมประมาณ 1 ชั่วโมง

team-member

นาฬิกาแดด

team-member

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร


เยี่ยมชมวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโบสถ์เลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เป็นศิลปะแบบโกธิค (Gothic) ประดับกระจกสีอย่างสวยงาม เป็นวัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมแนวยุโรป การเยี่ยมชมวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสังฆรักษ์สราวุธและพระปลัดจักรพงษ์ ในการบรรยายประวัติและนำชมสถานที่ภายในวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

team-member

team-member


ผลการจัดกิจกรรม

หลังเสร็จสิ้นการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ “ตามรอยอารยธรรมต่างชาติบนลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ได้มีการประเมินผลโครงการดังกล่าว จากการสังเกตการณ์และการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก และต้องการให้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากถือเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในชนบท รวมถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตลอดจนความสำคัญของโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ วัด และพระราชวัง อันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์


สถานที่ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดกิจกรรม : 20 มกราคม 2559

ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

team-member

พิพิธภัณฑ์สัญจร

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ จ.ลพบุรี

team-member

นิทรรศการและกิจกรรม

มองภาพ ๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยฯ

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชร