team-member
 

พิพิธภัณฑ์สัญจร ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ. ระยอง

เผยแพร่ : 30 / ธันวาคม / 2563

 

1. ความเป็นมา

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาและรัฐธรรมนูญไปยังกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุก ในรูปของการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของรัฐสภา ตลอดถึงสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย และเพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท และภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และพิพิธภัณฑ์รัฐสภาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

2. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 200 คน

team-member

team-member
 

3. กิจกรรม : แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมช่วงเช้า : ฟังบรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์มานิต จุมปา วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนาการของรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ได้กล่าวถึงหลักสำคัญของคำว่า ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
รัฐธรรมนูญ หมายถึง (1) กฎหมายที่กำหนดโครงสร้างของประเทศ และ (2) รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน
และได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการเมืองการปกครองของไทย รวมถึงรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแรงบันดาลใจในการศึกษา ประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต

team-member

team-member
 

2) กิจกรรมช่วงบ่าย : ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 รากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในอดีต ซึ่งเป็นรากฐาน/พื้นฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน โดยการบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5-7 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งนำสิ่งของจัดแสดงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไปจัดแสดงด้วย อาทิ แบบจำลองเมืองดุสิตธานี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เกมการเรียนรู้ต่าง ๆ

ฐานที่ 2 กำเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการกำเนิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งนำมาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย และกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

team-member

กิจกรรมฐานที่ 1

team-member

กิจกรรมฐานที่ 2

 

ฐานที่ 3 รัฐสภาไทย : องค์กรนิติบัญญัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติของประเทศ ได้แก่ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา องค์ประกอบและที่มาของรัฐสภา ตำแหน่งสำคัญในรัฐสภา รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมสภาของประเทศไทยในยุคต่าง ๆ โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ในการประชุมสภา (จำลอง) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไปจัดแสดงด้วย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เกมการเรียนรู้ต่าง ๆ

ฐานที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้ง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรม/เกมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงดูดความสนใจและความเพลิดเพลิน

team-member

กิจกรรมฐานที่ 3

team-member

กิจกรรมฐานที่ 4

 

3) สรุปการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปิดโครงการ

มีการสรุปการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเฉลย พร้อมอธิบายเสริมความรู้ในใบงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบ Post-test และแบบประเมินผลโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลโครงการต่อไป

นอกจากนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการนี้มีประโยชน์ ในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงบทบาท อำนาจและหน้าที่ของรัฐสภา ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การจัดนิทรรศการ และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เข้าใจง่าย และชัดเจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องการให้มีกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการแล้ว ยังได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย และการแนะแนวการศึกษาต่อจากท่านวิทยากรอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากให้มีเวลาในการจัดแสดงนิทรรศการมากกว่านี้ (บอร์ดนิทรรศการ) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ในการได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาที่แล้ว

team-member

 

4. ผลการจัดโครงการ

จากการประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาท อำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาเพิ่มขึ้น

 

สถานที่ : โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่จัดกิจกรรม : 24 มกราคม 2563

ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

team-member

พิพิธภัณฑ์สัญจร

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ จ.ลพบุรี

team-member

นิทรรศการและกิจกรรม

มองภาพ ๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามรอยอารยธรรม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

team-member

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ทัศนศึกษาเส้นทางประชาธิปไตยฯ

team-member

วิวิธพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชร