team-member
80 ปี แห่งการสวรรคตของพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย


เชษฐา ทองยิ่ง   |   18 พฤษภาคม 2564

...ในโอกาสครบ 80 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและพสกนิกรชาวไทย ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปนานแล้วก็ตาม แต่พระองค์ยังทรงอยู่ในดวงจิตดวงใจอันจงรักภักดีของปวงข้าพระพุทธเจ้าฯ ทั้งหลาย ตราบนานเท่านานสืบไป...
team-member


team-member
team-member
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2436 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ มีพระนามเดิมว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์” และทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ครั้งทรงพระเยาว์ เมื่อได้รับการศึกษาเบื้องต้นอันสมควรแก่ขัตติยบรมราชกุมารแล้ว ขณะมีพระชนมายุ 12 พรรษา ได้เสด็จฯ ไปยังประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาวิชาสามัญและทรงศึกษาต่อด้านวิชาการทหาร จนสำเร็จการศึกษา จากนั้นทรงเข้ารับราชการทหารในกองทัพบกอังกฤษเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงได้เสด็จฯ นิวัตประเทศไทย และเข้ารับราชการในกองทัพบกไทย โดยทรงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการตามลำดับteam-member


team-member
team-member
เมื่อพระชนมายุครบผนวช พระองค์ทรงลาราชการเข้าผนวชในบวรพระพุทธศาสนา เป็นเวลา 1 พรรษา ขณะที่ทรงผนวชอยู่นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเห็นว่า พระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์สุดท้าย น่าจะมิได้ทรงดำรงตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ เทียบเท่าสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอทั้งหลายเป็นแน่ แต่ถ้าหากทรงดำรงในสมณเพศตลอดไปแล้ว ย่อมจะทรงมีโอกาสเป็นใหญ่ในบรรดาพระสงฆ์อย่างแน่นอน จึงแนะนำว่าควรจะทรงผนวชต่อไป แต่พระองค์ทรงปฏิเสธพระประสงค์นี้ โดยทูลตอบตามตรงว่า พระองค์ทรงมีความรักเสียแล้ว ประกอบกับมีข้อจำกัดทางด้านพระพลานามัยของพระองค์ที่ประชวรอยู่บ่อยครั้ง และเมื่อทรงลาสิกขาบทแล้ว ทรงกลับเข้ารับราชการทหารตามเดิม และต่อมาได้อภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ พระราชธิดาในกรมสมเด็จฯ พระสวัสดิวัดนวิสิษฐ์ และหม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณีteam-member


team-member
team-member
จากนั้นเสด็จฯ ไปศึกษาต่อวิชาการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ ประเทศฝรั่งเศสระยะหนึ่ง ประกอบกับขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นองค์พระรัชทายาทสืบทอดตำแหน่งพระมหากษัตริย์ พระองค์จึงต้องหันมาศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีปกครองบ้านเมืองและราชการแผ่นดินเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพระองค์สำหรับการปกครองบ้านเมือง และต่อมาได้รับการสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา”

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 พระองค์ได้รับอัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 33 พรรษา ต่อมาได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” และทรงสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี พระวรชายา ขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี” ในโอกาสเดียวกันteam-member
ตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานับประการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเมืองการปกครอง ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะเห็นประเทศสยามขณะนั้นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรัชกาลของพระองค์ ทรงมีพระราชอุตสาหะให้มีการพัฒนาการเมืองอย่างมีขั้นตอน เพื่อวางรากฐานนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยในอนาคต ที่สำคัญ ได้แก่ ทรงตั้งสถาบันทางการเมืองขึ้นใหม่และปรับปรุงสถาบันทางการเมืองที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และโปรดเกล้าฯ ให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อเตรียมการพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย แต่ยังมิทันที่จะมีการพระราชทานตามพระราชประสงค์นั้น ได้เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475team-member

พระราชทานรัฐธรรมนูญ


แม้พระองค์จะมีพระราชประสงค์และจุดมุ่งหมายเดียวกับคณะราษฎรที่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศมาเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่พระองค์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับหลักการและการกระทำของรัฐบาลขณะนั้นหลาย ๆ ประการ ประกอบกับมีปัญหาด้านสุขภาพพลานามัยด้านสายพระเนตร พระองค์จึงตัดสินพระราชหฤทัยเสด็จฯ ไปยังประเทศอังกฤษเพื่อเข้ารับการผ่าตัดสายพระเนตร พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ภายหลังรับการรักษาพระเนตรแล้ว ยังคงประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษต่อไปteam-member

พระตำหนักโนล (Konwle) ประเทศอังกฤษ


team-member

อัญเชิญพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 7 กลับประเทศไทยเมื่อระยะเวลาผ่านไป ความขัดแย้งในแนวพระราชดำริของพระองค์กับแนวคิดของรัฐบาลมิได้สิ้นสุดลงแต่อย่างใด รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองพระราชประสงค์และพระราชดำริของพระองค์ได้ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะไม่เสด็จฯ นิวัตประเทศไทยอีกเลย ในที่สุดนำไปสู่การสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 จากนั้นได้ใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วไป จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 ด้วยโรคพระหทัยวาย ขณะมีพระชนมายุ 48 พรรษา และได้มีการประกอบพิธีพระบรมศพเป็นการส่วนพระองค์ แบบเรียบง่ายดังเช่นสามัญชนทั่วไป ณ สุสานโกลเดอร์ส กรีน ซึ่งอยู่ใกล้ที่ประทับของพระองค์

ในโอกาสครบ 80 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและพสกนิกรชาวไทย ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปนานแล้วก็ตาม แต่พระองค์ยังทรงอยู่ในดวงจิตดวงใจอันจงรักภักดีของปวงข้าพระพุทธเจ้าฯ ทั้งหลาย ตราบนานเท่านานสืบไป...team-member

team-member

จดหมายเหตุรัฐสภาไทย

เอกสารจดหมายเหตุของรัฐสภา มีความสำคัญในการเป็นหลักฐานทางกระบวนการนิติบัญญัติของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภา ...

team-member

ดุสิตธานี เมืองทดลองประชาธิปไตย

ดุสิตธานีถือกำเนิดที่พระราชวังสวนดุสิต ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่พระราชวังพญาไท สิ่งก่อสร้างจำลองต่าง ๆ ในดุสิตธานีมีขนาดสูง 2-3 ฟุต เช่น ที่ทำการรัฐบาล บ้านเรือนราษฎร พระราชวัง ศาสนสถาน...

team-member

งานฉลองรัฐธรรมนูญ - มหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุค

เมื่อมี “งานพิธี” คือพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 แล้ว “งานฉลอง” ก็ตามมา...

team-member

กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งมีความยาว 279 มาตรา นำมาเขียนในสมุดไทยได้ 419 หน้า หรือจำนวน 259 พับครึ่ง...

team-member

อาคารรัฐสภาไทย

รัฐสภาของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ใช้เป็นที่ประชุมสภา...

team-member

รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม

“รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม” เป็นชื่อเรียก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ของประเทศไทยที่ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490...

team-member

ความเป็นมาของธงชาติไทย

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

team-member

ลงเบี้ย

ลงเบี้ย คือ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับในอดีตวิธีหนึ่งในการประชุมสภา โดยให้สมาชิกสภานำเบี้ย สีต่าง ๆ ไปใส่ภาชนะที่จัดไว้ซึ่งอาจเป็นหีบหรือตู้หีบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละฉบับ...

team-member

กฎหมายตราสามดวง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “กฎหมายตราสามดวง” ว่าหมายถึง ประมวลกฎหมายโบราณของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...

team-member

การเปลี่ยนปีปฏิทินของประเทศไทย

ตามจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณได้ถือวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพุทธศาสนา ซึ่งถือช่วงฤดูเหมันต์หรือฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปี...

team-member

คณะราษฎร

“คณะราษฎร” คือ กลุ่มบุคคลผู้ดำเนินการปฏิวัติสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครองของราชอาณาจักรสยาม...

team-member

ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

พระราชลัญจกร คือ พระตราสำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่ใช้ประทับในเอกสารต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ชาดซึ่งเป็นวัตถุสีแดงชนิดหนึ่งผสมกับน้ำมัน สำหรับการประทับตรา...