team-member


...(จด)หมายเหตุรัฐสภา


ธนียา วงศ์สีทา  |   25 กุมภาพันธ์ 2564

“...จดหมายเหตุรัฐสภา เป็นคลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา มีหน้าที่รวบรวมเอกสารที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของรัฐสภาในทุกบริบท ทุกขั้นตอน ทุกเหตุการณ์ และทุกช่วงเวลา...”


“รัฐสภา” เป็นสถาบันที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ มีอำนาจหน้าที่สำคัญดังนี้

การตรากฎหมาย : ออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับประชาชนในสังคมและประเทศชาติ
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
การให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของประเทศ : ในเรื่องที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้


รู้จัก..จดหมายเหตุรัฐสภา

จดหมายเหตุรัฐสภา เป็นคลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา มีหน้าที่รวบรวมเอกสารที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของรัฐสภาในทุกบริบท ทุกขั้นตอน ทุกเหตุการณ์ และทุกช่วงเวลา ปรากฏในหลายลักษณะ ทั้งรูปแบบเอกสารกระดาษ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย สื่อโสตทัศน์ ซึ่งเป็นหลักฐานของการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ประการหนึ่ง คือ การตรากฎหมาย หรือออกกฎหมายใช้บังคับ รวมถึงกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
team-member

...(จด)หมายเหตุรัฐสภา : พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2477

ข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2476


การเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติซึ่งรัฐบาลหรือสมาชิกเสนอนั้นต้องแบ่งเป็นมาตราและมีบันทึกแสดงหลักการและเหตุผลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

team-member

team-member
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 3 วาระ


วาระที่ 1 รับหลักการ ที่ประชุมลงมติว่าควรจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้พิจารณาหรือไม่

team-member

team-member
วาระที่ 2 พิจารณารายมาตรา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเรียงลำดับมาตรา และลงมติเฉพาะมาตรานั้นว่าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ หรือคงไว้ตามเดิม

team-member

team-member

team-member

team-member
วาระที่ 3 ลงมติให้ความเห็นชอบ

team-member

team-member
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้กฎหมายต่อไป

team-member

ดาวน์โหลด พรบ.โบราณสถานฯ

team-member

ดาวน์โหลด กรรมาธิการร่างพรบ.ฯ
team-member

จดหมายเหตุรัฐสภาไทย

เอกสารจดหมายเหตุของรัฐสภา มีความสำคัญในการเป็นหลักฐานทางกระบวนการนิติบัญญัติของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภา ...

team-member

ดุสิตธานี เมืองทดลองประชาธิปไตย

ดุสิตธานีถือกำเนิดที่พระราชวังสวนดุสิต ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่พระราชวังพญาไท สิ่งก่อสร้างจำลองต่าง ๆ ในดุสิตธานีมีขนาดสูง 2-3 ฟุต เช่น ที่ทำการรัฐบาล บ้านเรือนราษฎร พระราชวัง ศาสนสถาน...

team-member

งานฉลองรัฐธรรมนูญ - มหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุค

เมื่อมี “งานพิธี” คือพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 แล้ว “งานฉลอง” ก็ตามมา...

team-member

กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งมีความยาว 279 มาตรา นำมาเขียนในสมุดไทยได้ 419 หน้า หรือจำนวน 259 พับครึ่ง...

team-member

อาคารรัฐสภาไทย

รัฐสภาของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ใช้เป็นที่ประชุมสภา...

team-member

รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม

“รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม” เป็นชื่อเรียก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ของประเทศไทยที่ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490...

team-member

ความเป็นมาของธงชาติไทย

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

team-member

ลงเบี้ย

ลงเบี้ย คือ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับในอดีตวิธีหนึ่งในการประชุมสภา โดยให้สมาชิกสภานำเบี้ย สีต่าง ๆ ไปใส่ภาชนะที่จัดไว้ซึ่งอาจเป็นหีบหรือตู้หีบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละฉบับ...

team-member

กฎหมายตราสามดวง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “กฎหมายตราสามดวง” ว่าหมายถึง ประมวลกฎหมายโบราณของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...

team-member

การเปลี่ยนปีปฏิทินของประเทศไทย

ตามจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณได้ถือวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพุทธศาสนา ซึ่งถือช่วงฤดูเหมันต์หรือฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปี...

team-member

คณะราษฎร

“คณะราษฎร” คือ กลุ่มบุคคลผู้ดำเนินการปฏิวัติสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครองของราชอาณาจักรสยาม...

team-member

ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

พระราชลัญจกร คือ พระตราสำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่ใช้ประทับในเอกสารต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ชาดซึ่งเป็นวัตถุสีแดงชนิดหนึ่งผสมกับน้ำมัน สำหรับการประทับตรา...