team-member

รัฐสภาสาร ฉบับปฐมฤกษ์อรพรรณ สินธ์ศิริมานะ   |   14 กุมภาพันธ์ 2565

“...รัฐสภาสาร ฉบับปฐมฤกษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ระบอบเสรีประชาธิปไตย เพื่อเสนอข่าวสารวิชาการในวงงานของรัฐสภาและอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ...”


รัฐสภาสาร เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเสนอข่าวสารวิชาการในวงงานรัฐสภาและอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งรัฐสภาสารได้ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2495


จุดเริ่มต้นของรัฐสภาสาร

นายประเสริฐ ปัทมสุคนธ์ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและอดีตเลขาธิการรัฐสภา (20 ธันวาคม 2503 – 30 กันยายน 2514) ได้บันทึกความเป็นมาของการออกหนังสือรัฐสภาสารไว้ในหนังสือ รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475 – 2517) ไว้ดังนี้

“จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในด้านสภาผู้แทนราษฎรนั้น ปรากฏว่ามีประชาชนสนใจในการฟังการประชุมสภามาก แต่สถานที่ที่จะให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมมีอยู่จำกัด จึงได้แนะนำให้ทางสภาจัดทำเป็นเอกสารขึ้น เพื่อโฆษณาข่าวสารงานของรัฐสภาอันเป็นการเผยแพร่วิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติอีกทางหนึ่ง โดยให้จ่ายเงินในการทำเอกสารนี้จากงบประมาณประจำปี

ประธานสภาฯ ได้ปรึกษาหารือกับเลขาธิการสภาและเจ้าหน้าที่ในสภาเป็นอันตกลงให้ออกหนังสือฉบับหนึ่งเป็นรายเดือน เรียกว่า “รัฐสภาสาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเสนอข่าวสารวิชาการในวงการของสภาและข่าวสารอื่น ๆ ที่สำคัญ ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ หนังสือนี้ได้ส่งไปแจกแก่ห้องสมุดประจำอำเภอทุกอำเภอตลอดจนหน่วยราชการทั่ว ๆ ไป ที่แสดงความจำนงขอมาเพื่อนำไปเผยแพร่ ผู้ดำเนินการหนังสือรัฐสภาสาร ได้แก่ เลขาธิการและเจ้าหน้าที่ของสภา ที่มีความรู้ความสามารถพอจะดำเนินงานได้ หนังสือรัฐสภาสารได้ออกเป็นฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2495 ตลอดมาจนบัดนี้”team-memberมีอะไรใน รัฐสภาสาร ฉบับปฐมฤกษ์

รัฐสภาสาร ปีที่ 1 เล่มที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ธันวาคม 2495 ได้นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจปรากฏในสารบาญ ดังนี้

1. คำถวายพระพรชัยมงคล โดย กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และพระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
2. ราชสดุดี เป็นบทประพันธ์ร้อยกรองประเภทฉันท์ โดย คณะหนังสือรัฐสภาสาร
3. คำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี เป็นคำขวัญแสดงความยินดีแก่รัฐสภาสาร โดย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
4. อารัมภบท โดย พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5. คำขวัญ โดย พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และพลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ (จำรัส เทพหัสดิน ณ อยุธยา) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
6. คำนำ โดย นายเจริญ ปัณฑโร เลขาธิการรัฐสภา หัวหน้าคณะอำนวยการ
7. สดุดีประชาธิปไตย เป็นบทประพันธ์ร้อยกรองประเภทฉันท์ โดย คณะหนังสือรัฐสภาสาร
8. ปฐมฤกษ์รัฐสภาสาร เป็นบทประพันธ์ร้อยกรองประเภทฉันท์ โดย วงศ์ เชาวนกะวี
9. ประวัติและพระราชประสงค์ในการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม (ไม่ปรากฏผู้แต่ง)
10. ผู้ยืนบนจุดประชาธิปไตย เป็นภาพและคำกล่าวหนึ่งของพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
11. ความเป็นมาของรัฐสภาไทย โดย นายประเสริฐ ปัทมสุคนธ์
12. พรรคการเมือง โดย ดร.หยุด แสงอุทัย
13. ยาสำหรับพิสูจน์ความจริง โดย พันตำรวจเอก พัฒน์ นิลวัฒนานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. ไพร่ฟ้าหน้าใส โดย เสฐียรโกเศศ
15. รัฐบุรุษตัวอย่างของอังกฤษ โดย สุวิชช พันธเศรษฐ
16. สหภาพรัฐสภา โดย ภราดา บุรณศิริ
17. การแบ่งโบราณวัตถุออกเป็นสมัย โดย ศาสตราจารย์ ยอช เซเดส์
18. ประชาธิปไตยเมื่อ 2,000 ปี ล่วงมาแล้ว โดย อาสา ทรัพย์อนันต์
19. การลงโทษและอบรมผู้ทอดทิ้งเด็ก โดย ส.สวัสดี (ผู้แปล)
20. ปูศึก โดย นายสกุล (ผู้แปล)
21. บันทึกข่าว (ไม่ปรากฏผู้แต่ง)
22. เบื้องหลังรัฐสภาสาร โดย บรรณาธิการteam-memberเรื่องน่ารู้

รัฐสภาสารฉบับปฐมฤกษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ระบอบเสรีประชาธิปไตย เพื่อเสนอข่าวสารวิชาการในวงงานของรัฐสภาและอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ กำหนดอัตราค่าบำรุง 6 เดือน 25 บาท หนึ่งปี 50 บาท จำหน่ายปลีกเล่มละ 5 บาท

ตราสัญลักษณ์ของรัฐสภาสาร ประกอบด้วย รัฐสภาสาร พานรัฐธรรมนูญ และภาษิตภาษาบาลี สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา แปลว่า ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ ซึ่งภาษิตนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปเป็นพระคาถาจารึกบนตราแผ่นดิน (ตราอาร์ม) และปรากฏในพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระบรมราชาธิบายว่าด้วยเรื่องความสามัคคี


รัฐสภาสารในปัจจุบัน

รัฐสภาสารได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกเริ่ม ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2495 จนถึงปัจจุบัน สามารถสืบค้นรัฐสภาสารฉบับต่าง ๆ ได้จาก
1. Website หอสมุดรัฐสภา https://library.parliament.go.th/th/resources/journalsnewsletters
2. Website สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=5012&filename=mediabook
รัฐสภาสาร ฉบับปฐมฤกษ์ จัดเก็บรักษาอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา เป็น 1 ในวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ ซึ่งจะได้มีโอกาสนำมาจัดแสดงให้แก่ผู้สนใจในโอกาสต่อไป

team-member

team-member

จดหมายเหตุรัฐสภาไทย

เอกสารจดหมายเหตุของรัฐสภา มีความสำคัญในการเป็นหลักฐานทางกระบวนการนิติบัญญัติของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภา ...

team-member

ดุสิตธานี เมืองทดลองประชาธิปไตย

ดุสิตธานีถือกำเนิดที่พระราชวังสวนดุสิต ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่พระราชวังพญาไท สิ่งก่อสร้างจำลองต่าง ๆ ในดุสิตธานีมีขนาดสูง 2-3 ฟุต เช่น ที่ทำการรัฐบาล บ้านเรือนราษฎร พระราชวัง ศาสนสถาน...

team-member

งานฉลองรัฐธรรมนูญ - มหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุค

เมื่อมี “งานพิธี” คือพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 แล้ว “งานฉลอง” ก็ตามมา...

team-member

กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งมีความยาว 279 มาตรา นำมาเขียนในสมุดไทยได้ 419 หน้า หรือจำนวน 259 พับครึ่ง...

team-member

อาคารรัฐสภาไทย

รัฐสภาของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ใช้เป็นที่ประชุมสภา...

team-member

รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม

“รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม” เป็นชื่อเรียก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ของประเทศไทยที่ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490...

team-member

ความเป็นมาของธงชาติไทย

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

team-member

ลงเบี้ย

ลงเบี้ย คือ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับในอดีตวิธีหนึ่งในการประชุมสภา โดยให้สมาชิกสภานำเบี้ย สีต่าง ๆ ไปใส่ภาชนะที่จัดไว้ซึ่งอาจเป็นหีบหรือตู้หีบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละฉบับ...

team-member

กฎหมายตราสามดวง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “กฎหมายตราสามดวง” ว่าหมายถึง ประมวลกฎหมายโบราณของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...

team-member

การเปลี่ยนปีปฏิทินของประเทศไทย

ตามจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณได้ถือวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพุทธศาสนา ซึ่งถือช่วงฤดูเหมันต์หรือฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปี...

team-member

คณะราษฎร

“คณะราษฎร” คือ กลุ่มบุคคลผู้ดำเนินการปฏิวัติสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครองของราชอาณาจักรสยาม...

team-member

ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

พระราชลัญจกร คือ พระตราสำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่ใช้ประทับในเอกสารต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ชาดซึ่งเป็นวัตถุสีแดงชนิดหนึ่งผสมกับน้ำมัน สำหรับการประทับตรา...