picture

picture

picture 

รัฐธรรมนูญฉบับแรก

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 247528 / มีนาคม / 2565
ประกาศใช้ : 27 มิถุนายน 2475
ที่มา : คณะราษฎรยกร่างและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 10 ธันวาคม 2475
เนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475
อายุการใช้บังคับ : 5 เดือน 13 วัน
จำนวน : 39 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์
องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นไปตามกาลสมัย ดังนี้
สมัยที่ 1 นับแต่วันใช้รัฐธรรมนูญนี้ไปจนกว่าจะถึงเวลาที่สมาชิกสมัยที่ 2 จะเข้ารับตำแหน่ง ให้คณะราษฎรซึ่งมีคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจแทนในการจัดตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราว จำนวน 70 คน เพื่อเป็นสมาชิกในสภา
สมัยที่ 2 ภายในเวลา 6 เดือนหรือจนกว่าการจัดประเทศเป็นปกติเรียบร้อย สมาชิกในสภาจะต้องมีบุคคล 2 ประเภท คือ
      - ประเภทที่ 1 สมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง โดยใช้เกณฑ์คำนวณราษฎรในแต่ละจังหวัด 100,000 คนต่อสมาชิก 1 คน
      - ประเภทที่ 2 ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วในสมัยที่ 1 ให้มีจำนวนเท่ากับสมาชิกประเภทที่ 1 ถ้าจำนวนเกินให้เลือกกันเองว่าผู้ใดจะยังคงเป็นสมาชิกต่อไป ถ้าจำนวนขาดให้ผู้ที่มีตัวอยู่เลือกบุคคลใดเข้ามาแทนจนครบ
สมัยที่ 3 เมื่อจำนวนราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตต์สอบไล่วิชาประถมศึกษาได้เป็นจำนวนเกินกว่าครึ่ง สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้ที่ราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นเองทั้งสิ้น สมาชิกประเภทที่ 2 เป็นอันไม่มีอีกต่อไป

คณะกรรมการราษฎร (คณะรัฐมนตรี) ประกอบด้วย ประธานกรรมการราษฎร (นายกรัฐมนตรี) 1 คน และกรรมการราษฎร (รัฐมนตรี) 14 คน