รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 251728 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 7 ตุลาคม 2517
ที่มา : คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีตั้งขึ้นเป็นผู้ยกร่างแล้วให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 6 ตุลาคม 2519 เนื่องจากประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินภายใต้การนำของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
อายุการใช้บังคับ : 2 ปี
จำนวน : 238 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

รัฐสภา ประกอบด้วย
      - วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ มีจำนวน 100 คน
      - สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากราษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 240 คน แต่ไม่เกิน 300 คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีไม่เกิน 30 คน

team-member

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

แก้ไขเพิ่มเติม 1 ครั้ง คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2518
ประกาศใช้ : 23 มกราคม 2518
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนประธานองคมนตรี