picture

picture

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256028 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 6 เมษายน 2560
ที่มา : คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น ผ่านการออกเสียงประชามติโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีเสียงข้างมากเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 แล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
จำนวน : 279 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

รัฐสภา ประกอบด้วย
      - สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากเลือกตั้งจากราษฎร มีจำนวน 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 350 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 150 คน
      - วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 200 คน ที่มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายทางสังคม
      ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำโดยผ่านการสรรหา จำนวน 250 คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน

team-member

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แก้ไขเพิ่มเติม 1 ครั้ง คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564
ประกาศใช้ : 21 พฤศจิกายน 2564
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : สัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน /บัตรเลือกตั้ง /การคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่จะได้รับเลือกตั้ง