รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 253428 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 9 ธันวาคม 2534
ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 11 ตุลาคม 2540 เนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
อายุการใช้บังคับ : 5 ปี 10 เดือน 2 วัน
จำนวน : 223 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

รัฐสภา ประกอบด้วย
      - วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ มีจำนวน 270 คน
      - สภาผู้แทน ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากราษฎร มีจำนวน 360 คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีไม่เกิน 48 คน

team-member

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

แก้ไขเพิ่มเติม รวม 6 ครั้ง คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2535
ประกาศใช้ : 30 มิถุนายน 2535
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา การใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และองค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2535
ประกาศใช้ : 30 มิถุนายน 2535
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : กำหนดให้การประชุมในสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ของรัฐสภา วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร สามารถพิจารณาเรื่องอื่นใดในอำนาจหน้าที่ได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2535
ประกาศใช้ : 30 มิถุนายน 2535
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : เรื่องอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาบางประการ และระยะเวลาในการใช้บทเฉพาะกาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2535
ประกาศใช้ : 12 กันยายน 2535
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538
ประกาศใช้ : 10 กุมภาพันธ์ 2538
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกือบทั้งฉบับ เช่น เรื่องเกี่ยวกับวุฒิสภา วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539
ประกาศใช้ : 22 ตุลาคม 2539
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่