รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 251128 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 20 มิถุนายน 2511
ที่มา : สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้จัดทำและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 17 พฤศจิกายน 2514   เนื่องจากการปฏิวัติตัวเองของ จอมพล ถนอม กิตติขจร
อายุการใช้บังคับ : 3 ปี 4 เดือน 28 วัน
จำนวน : 183 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

รัฐสภา ประกอบด้วย
      - วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ มีจำนวน 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทน
      - สภาผู้แทน ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากราษฎร โดยใช้เกณฑ์คำนวณราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิก 1 คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่มากกว่า 30 คน