picture

picture

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 252128 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 22 ธันวาคม 2521
ที่มา : คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำขึ้นเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2534 เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ภายใต้การนำของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
อายุการใช้บังคับ : 12 ปี 12 เดือน 1 วัน
จำนวน : 206 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

รัฐสภา ประกอบด้วย
      - วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ มีจำนวนไม่เกิน 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร
      - สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง โดยใช้เกณฑ์คำนวณราษฎรในแต่ละจังหวัด 150,000 คนต่อสมาชิก 1 คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีไม่เกิน 44 คน

team-member

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

แก้ไขเพิ่มเติม รวม 2 ครั้ง คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2528
ประกาศใช้ : 14 สิงหาคม 2528
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : กำหนดเกณฑ์คำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการแบ่งเขตเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2532
ประกาศใช้ : 30 สิงหาคม 2532
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ให้ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา และนำข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา