รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 254028 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 11 ตุลาคม 2540
ที่มา : สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำและเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 19 กันยายน 2549 เนื่องจากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)
อายุการใช้บังคับ : 8 ปี 11 เดือน 9 วัน
จำนวน : 336 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

รัฐสภา ประกอบด้วย
      - สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากเลือกตั้งจากราษฎร จำนวนรวม 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน
      - วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจากราษฎร จำนวน 200 คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน

team-member

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

แก้ไขเพิ่มเติม 1 ครั้ง คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548
ประกาศใช้ : 11 กรกฎาคม 2548
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และวิธีสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ