picture

picture

picture

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255028 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 24 สิงหาคม 2550
ที่มา : สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น ผ่านการทำประชามติโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีเสียงข้างมากเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 22 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 5 ยกเว้นหมวด 2 ในส่วนของพระมหากษัตริย์
อายุการใช้บังคับ : 6 ปี 6 เดือน 28 วัน
จำนวน : 309 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

รัฐสภา ประกอบด้วย
      - สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากเลือกตั้งจากราษฎร จำนวนรวม 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน จำนวน 80 คน
      - วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกจำนวนรวม 150 คน ที่มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด ๆ ละ 1 คน และมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวม 150 คน หักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน

team-member

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

แก้ไขเพิ่มเติม รวม 2 ครั้ง คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
ประกาศใช้ : 4 มีนาคม 2554
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เช่น ให้มี ส.ส. มีจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 375 คน และแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน เป็นต้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
ประกาศใช้ : 4 มีนาคม 2554
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : เกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ