picture

 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 19

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 255728 / มีนาคม / 2565

team-member


ประกาศใช้ : 22 กรกฎาคม 2557
ที่มา : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้
สิ้นสุด : 6 เมษายน 2560   เนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
อายุการใช้บังคับ : 2 ปี 10 เดือน 6 วัน
จำนวน : 48 มาตรา


ดาวน์โหลดไฟล์

team-member

องค์ประกอบของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ จำนวนไม่เกิน 220 คน
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน

team-member

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

แก้ไขเพิ่มเติม รวม 4 ครั้ง คือ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
ประกาศใช้ : 15 กรกฎาคม 2558
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/การถวายสัตย์ปฏิญาณ/กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ/ วิธีการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ/วาระของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และบทบัญญัติอื่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
ประกาศใช้ : 22 มีนาคม 2559
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงขั้นตอนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559
ประกาศใช้ : 1 กันยายน 2559
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : จำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นจำนวนไม่เกิน 250 คน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560
ประกาศใช้ : 15 มกราคม 2560
ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม : กรณีพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ