ของที่ระลึกจากบรูไนดารุสซาลามข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาบรูไนดารุสซาลามไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 โดยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดำเนินด้วยดีมาโดยตลอด มีความใกล้ชิดกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ ทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในกรอบอาเซียนและกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งมีการหารือร่วมกันในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีต่อกันตลอดมา แม้ปัจจุบันทั้งสองประเทศยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน แต่ยังมีความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคี ได้แก่ การเป็นภาคีสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA)

ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในอันที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยใช้กลไกทางสังคมและวัฒนธรรม มีโครงการและกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการผสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสัมพันธ์อันยั่งยืน การพบปะกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ กระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรที่เป็นสมาชิกดังกล่าว รวมทั้งการประชุมที่เกี่ยวข้องteam-member

โลหะดุนลายรูปมัสยิดteam-member

ที่ทับกระดาษteam-member

ผ้าทอลายบรรจุกรอบรูปteam-member

โล่ที่ระลึกสีทองteam-member

โล่ที่ระลึกอะคริลิกteam-member

โล่ที่ระลึกทรงกลมteam-member

โล่ที่ระลึกภาพอาคารรัฐสภาบรูไนteam-member

โล่ที่ระลึกรูปอาคาร HIGH Court