team-member


"วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า"

คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า | 30 มีนาคม 2566


“วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ากับการสร้างแรงบันดาลใจ”
Phan Wan Fah Award for Inspirational Literature


ปี พ.ศ. 2545 (รัฐสภาครบ 70 ปี) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า โดยเห็นความสำคัญของวรรณกรรมว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมการเมืองประดับไว้ในวงงานวรรณกรรมของไทย โดยในวาระเริ่มแรก ได้จัดประกวดเฉพาะประเภทเรื่องสั้นการเมือง

ปี พ.ศ. 2546 เพิ่มการประกวดประเภทบทกวีการเมือง

ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2556 (ปีที่ 1 – 12) เป็นการจัดประกวดวรรณกรรม “การเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมือง โดยใช้ศิลปะในการเขียนถ่ายทอดความรู้สึก สะท้อนภาพการเมืองและสังคม หรือจินตนาการถึงการเมืองที่ต้องการในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี

ปี พ.ศ. 2554 ครบรอบหนึ่งทศวรรษของรางวัลพานแว่นฟ้า คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ได้มอบรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศให้กับผลงานของนักเขียนไทยในอดีต ที่มีเนื้อหาสาระแสดงทัศนะหรือสะท้อนประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคมไทยได้อย่างลุ่มลึก หลากหลาย งดงาม สมควรเผยแพร่ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้รักประชาธิปไตยในสังคมไทย

ปี พ.ศ. 2557 ได้ยกเลิกการประกวดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเมืองในขณะนั้น

ปี พ.ศ. 2558 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ประเภทสารคดีและกวีนิพนธ์ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี โดยมีเนื้อหา (Theme) เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด

ปี พ.ศ. 2565 รางวัลพานแว่นฟ้าเดินทางก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3

ปี พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 22 ของวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้าได้บอกเล่าเรื่องราวสังคมและการเมือง ในรูปแบบของตัวอักษรที่มีการเรียงร้อยถ้อยคำอย่างมีศิลปะ ปลุกปลอบกำลังใจผู้ที่แวะเวียนเข้ามาในเส้นทางนี้ ให้มีความเชื่อมั่นในความเป็นประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีกรรมการผลัดเปลี่ยนเข้ามาทำหน้าที่แล้วมากกว่า 200 คน มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่าหนึ่งหมื่นผลงาน นับได้ว่ารางวัลพานแว่นฟ้า เป็นสถาบันรางวัลวรรณกรรมการเมืองของไทย ที่ได้สืบสานงานวรรณกรรมการเมืองมายาวนาน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมาถึงปัจจุบัน และยังคงทำหน้าที่สะท้อนภาพสังคมการเมืองไทย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านงานวรรณกรรม ดังคำขวัญของรางวัลที่ว่า “รางวัลพานแว่นฟ้า สืบสาน สร้างสรรค์ วรรณกรรมการเมือง”

10 เรื่องสั้น ดีเด่น10 บทกวี ยอดเยี่ยมเรื่องสั้นและบทกวีฉบับแปล

team-member

จดหมายเหตุรัฐสภาไทย

เอกสารจดหมายเหตุของรัฐสภา มีความสำคัญในการเป็นหลักฐานทางกระบวนการนิติบัญญัติของชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสภา ...

team-member

ดุสิตธานี เมืองทดลองประชาธิปไตย

ดุสิตธานีถือกำเนิดที่พระราชวังสวนดุสิต ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่พระราชวังพญาไท สิ่งก่อสร้างจำลองต่าง ๆ ในดุสิตธานีมีขนาดสูง 2-3 ฟุต เช่น ที่ทำการรัฐบาล บ้านเรือนราษฎร พระราชวัง ศาสนสถาน...

team-member

งานฉลองรัฐธรรมนูญ - มหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุค

เมื่อมี “งานพิธี” คือพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 แล้ว “งานฉลอง” ก็ตามมา...

team-member

กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งมีความยาว 279 มาตรา นำมาเขียนในสมุดไทยได้ 419 หน้า หรือจำนวน 259 พับครึ่ง...

team-member

อาคารรัฐสภาไทย

รัฐสภาของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระที่นั่งอนันตสมาคมให้ใช้เป็นที่ประชุมสภา...

team-member

รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม

“รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม” เป็นชื่อเรียก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ของประเทศไทยที่ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490...

team-member

ความเป็นมาของธงชาติไทย

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายถึงความเป็นเอกราช สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...

team-member

ลงเบี้ย

ลงเบี้ย คือ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับในอดีตวิธีหนึ่งในการประชุมสภา โดยให้สมาชิกสภานำเบี้ย สีต่าง ๆ ไปใส่ภาชนะที่จัดไว้ซึ่งอาจเป็นหีบหรือตู้หีบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละฉบับ...

team-member

กฎหมายตราสามดวง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “กฎหมายตราสามดวง” ว่าหมายถึง ประมวลกฎหมายโบราณของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช...

team-member

การเปลี่ยนปีปฏิทินของประเทศไทย

ตามจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณได้ถือวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพุทธศาสนา ซึ่งถือช่วงฤดูเหมันต์หรือฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นปี...

team-member

คณะราษฎร

“คณะราษฎร” คือ กลุ่มบุคคลผู้ดำเนินการปฏิวัติสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครองของราชอาณาจักรสยาม...

team-member

ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

พระราชลัญจกร คือ พระตราสำหรับพระเจ้าแผ่นดินที่ใช้ประทับในเอกสารต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้ชาดซึ่งเป็นวัตถุสีแดงชนิดหนึ่งผสมกับน้ำมัน สำหรับการประทับตรา...